Verschillende echtscheidingsvormen


Er bestaan drie soorten echtscheidingen: de echtscheiding op grond van bepaalde feiten, de echtscheiding op grond van een feitelijke scheiding van meer dan 2 jaar en de echtscheiding door onderlinge toestemming.

De echtscheiding op grond van bepaalde feiten

In dit geval vraagt de ene echtgenoot de echtscheiding op grond van overspel, gewelddaden, mishandeling of grove beledigingen door de andere echtgenoot jegens hem gepleegd.

De echtgenoot die voor de rechtbank de echtscheiding vraagt, moet de feiten bewijzen op grond van een dossier of door getuigenbewijs. De tussenkomst van een advovcaat is noodzakelijk om de zaak bij de rechtbank in te leiden en in goede banen te leiden. Het duurt vaak zeer lang voor de rechter tot een vonnis komt; indien nodig kan de rechter dringende voorlopige maatregelen nemen.

Maar de echtgenoot tegen wie de echtscheiding gevraagd wordt kan op zijn beurt ook verwijten formuleren tegen diegene de de procedure startte.
Deze tegeneis kan de situatie volledig omkeren: soms wordt de echtscheiding uitgesproken tegen diegene die ze aanvankelijk gevraagd had.

Eens het vonnis van echtscheiding werd uitgesproken door de rechtbank, moet het koppel overgaan tot de verdeling van hun gemeenschappelijke goederen. Dit kan op minnelijke wijze gebeuren. Lukt dit niet, dan moet worden overgegaan tot de procedure van de gerechtelijke liquidatie.

De echtscheiding op grond van een feitelijke scheiding

De echtscheiding kan ook aangevraagd worden op basis van de duurzame ontwrichting van het huwelijk die blijkt uit een ononderbroken feitelijke scheiding van minstens twee jaar.

Een feitelijke scheiding van de echtsgenoten waartoe wordt overgegaan als het huwelijk niet meer functioneert, moet tijdelijk zijn. Als de feitelijke scheiding langer dan twee jaar duurt, kan ze omgevormd worden tot een echtscheiding, aangezien de onenigheid tussen de echtgenoten dan geacht wordt definitief te zijn.

Een echtgenoot kan dus de scheiding vragen bij een ononderbroken feitelijke scheiding van meer dan twee jaar. op voorwaarde dat de echtscheiding niet schadelijk is voor de minderjarige kinderen.
De echtgenoot die de echtscheiding vraagt wordt geacht de schuldige te zijn aan de scheiding. Daarom zal hij alle huwelijkse voordelen verliezen die voor de andere echtgenoot behouden blijven. De andere echtgenoot zal ook een onderhoudsgeld kunnen vorderen.
Dit vermoeden kan echter ontkracht worden als wordt bewezen dat de andere echtgenoot de verantwwordelijkheid draagt of dat beiden de verantwoordelijkheid dragen.

De verdeling van de goederen geschied op basis van de patrimoniale situatie van de echtgenoten op het moment dat de procedure wordt ingeleid en niet vanaf het moment van hun feitelijke scheiding.

De echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT)

Voor een EOT moet voorafgaandelijk aan de procedure een volledig akkoord bestaan de familiale en de vermogensrechtelijke gevolgen van de echtscheiding.
De echtgenoten moeten elk de leeftijd van 20 jaar bereikt hebben.
De echtgenoten moeten minstens 2 jaar gehuwd zijn op datum van neerlegging van het verzoekschrift op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg.
De echtgenoten moeten tweemaal verschijnen om hun wil te bevestigen uit de echt te scheiden.
De rechtbank mag niet peilen naar de oorzaken van de scheiding maar controleert enkel of het akkoord volledig is en ziet ook na of het belang van de eventuele kinderen niet is geschaad.

Reacties


Meest gelezen :Blijf op de hoogte ! Activiteiten, recepten, wedstrijden, …
Mijn kortingen
Het Water en Fontein Muse
minder 1 euro voor de volwassenen...
Juggle Angels
Gelegenheid om te passen, te voelen en de collectie te zien ...
Museum over Tweede Wereld
Met de vertoon van de Famidookaart bieden wij onze bezoekers...
Meer kortingen [+]

Website developed by MooGoo